Afegir a favorits | Mapa web | Establir pàgina d´inici
mida text  
 
 

  Identificació:
 
  Clau:
 
 
  Recordar Clau


Ordre

de 9 d'octubre de 1986, per la qual es regula el reconeixement de l'interès sanitari d'actes de caràcter científic.

La  col·laboració del Departament de Sanitat i Seguretat Social en la realització d'aquells actes relacionats amb la sanitat i que tenen com a objectiu l'aprofundiment, difusió i expansió de coneixements científics i  tècnics  sobre  la salut,  fa  necessari establir una normativa reguladora que contempli els criteris de valoració, així  com  l'adequació d'un   marc    de  participació  i  col·laboració  entre  el Departament de Sanitat i Seguretat Social i  les  diferents entitats    organitzadores,   atès  el  grau  d'importància, trascendència i interès que els actes científics  tenen  en el món de la sanitat.

En conseqüència, en virtut de les competències que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article 1
El Departament de Salut, a través de la Direcció General d'Ordenació Professional i Regulació Sanitària, reconeixerà d'interès sanitari les conferències, els congressos, les reunions i els simposis científics que, organitzats a l'àmbit de Catalunya per corporacions, fundacions, associacions o qualsevol entitat de naturalesa pública o privada que acrediti tenir personalitat jurídica i estar legalment constituïda, tinguin per objecte promoure l'ampliació i la difusió de les ciències i les tècniques relacionades amb la salut.

Article 2
El   reconeixement   d'interès  sanitari  per  part   del Departament de Sanitat i Seguretat  Social  comportarà  els beneficis següents:                                        
  a)   Utilitzar   l'esmentat  títol  en  la   documentació  a continuació de la denominació de l'acte.                   
  b)  Rebre  l'ajuda  tècnica  i  l'assessorament    que  la Generalitat de Catalunya pugui facilitar.                  
  c)  Gaudir  de les exempcions que legalment es reconeguin a  favor d'aquests actes.

Article 3
Les sol·licituds  de  reconeixement  d'interès  sanitari s'hauran de presentar a la Direcció de la Direcció General de Planificació i Recerca en Salut de  la  Salut,  Av. de Roma, 157, 1r., 08011 Barcelona, amb una antelació de tres mesos a la celebració de l'acte i  en les quals es farà constar:

a)   Dades  d'identificació  de  l'associació  i   l'entitat organitzadora: Nom de  l'entitat,  domicili  social,   junta directiva,  publicacions  periòdiques  que  edita   i  actes científics   i/o   d'interès    sanitari   organitzats   per l'associació o l'entitat en els darrers cinc anys.

b)  Memòria explicativa de la reunió o el congrés per al qual es sol·licita el reconeixement de l'interès sanitari amb especificació del tipus d'activitat, la seva justificació, els objectius que es persegueixen, el programa científic que incorpori un avenç o síntesi de les comunicacions o ponències que es desenvolupin, el nombre de participants previstos, el nom d'altres institucions que financin l'activitat, la data i el lloc de celebració.

c) Les llengües oficials de la reunió o el congrés.

Article 4    
El Director/a de la Direcció General d'Ordenació Professional i Regulació Sanitària resoldrà les sol·licituds, previ els informes i els assessoraments que cregui procedents, valorarà la importància i l'abast nacional i internacional del congrés, la reunió o el simposi, els seus participants, així com el fet que en aquestes manifestacions científiques la llengua catalana estigui present en els seus actes, programes, publicacions i activitats.                                             

Article 5   
El comitè organitzador, o en tot cas, els òrgans de direcció de l'associació o l'entitat organitzadora de l'acte es comprometen a lliurar a la Direcció de l'IES dues còpies de les conclusions o els acords adoptats en el termini de dos mesos comptats a partir de la data de celebració de l'acte reconegut com d'interès sanitari. En tot cas, en la documentació relacionada amb l'acte s'haurà de fer constar la col·laboració del Departament de Sanitat i Seguretat Social.

Disposició addicional
A tot acte científic li serà  d'aplicació  la   normativa vigent  en  matèria de publicitat i promoció médico-farmacèutica.           

Disposicions finals
-1 S'autoritza el Director de l'Institut d'Estudis de la Salut perquè prengui les mesures oportunes per a l'execució del que preveu la present Ordre.                           

-2  Aquesta  Ordre  entrarà  en  vigor  l'endemà de la seva publicació en el    Diari  Oficial  de  la   Generalitat  de  Catalunya.

                                           
Barcelona, 9 d'octubre de 1986

Josep Laporte i Salas                                    
Conseller de Sanitat i Seguretat Social    


Data : 31 / 1 / 2023
contacte